เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กทม.น้อมสำนึก


59

กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพสกนิกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพมหานครน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายทำให้สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์  อีกทั้งพระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้าง “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”  ให้โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ และได้พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

 

ด้วยทรงห่วงใยการปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโควิด และทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเสียสละทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนหลายรายการ ประกอบไปด้วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  

 

เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ   เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน   เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟส เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง   เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นยาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งตั้ง “ครัวพระราชทาน” โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนต่างๆ พร้อมพระราชทานถุงยังชีพให้กับชาวชุมชน ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้

ในส่วนของจิตอาสาอาสาพระราชทาน 904 เป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ของกรุงเทพมหานคร ร่วมออกปฏิบัติการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น  พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์

อีกทั้งช่วยดูแลส่งอาหาร ยา ให้แก่ผู้ป่วยที่กักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation) โดยทยอยลงพื้นที่ชุมชนใน 6 กลุ่มเขต มากกว่า 2,000 ชุมชน ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 64 ทั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการรักษา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่อย่างเป็นสุขร่มเย็นสมดังพระราชปณิธาน


59