Story Marketing


23

Story Marketing ทำการตลาดผ่าน 'เรื่องเล่า' ต้องรู้จักการ 'เล่าเรื่อง' อย่างชาญฉลาด

 

Story Marketing เป็นการตลาดที่ได้ผลด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อสื่อถึงคุณค่าของสินค้าแบรนด์หรือ บุคคล ทำให้ผู้บริโภครับรู้ ชอบ และเชื่อใจ โดย Story หรือเรื่องที่เล่า ต้องเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐาน ของความจริง และมีความจริงใจ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อแบรนด์หรือบุคคลนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ รวบรวมแนวคิด เรียบเรียงเป็นวิธีการสำหรับ Story Marketing พร้อมทั้งเคสที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้อ่านประยุกต์ใช้งานทำการตลาดยุคดิจิทัลด้วย Story Marketing แบบได้ผลจริง

  • การตลาดเรื่องเล่า เริ่มต้นที่การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
  • การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
  • การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเลือกใช้สืออย่างชาญฉลาด
  • การตลาดเรื่องเล่าที่ดี จะต้องเข้ใจลูกค้าอย่างลึกสุดใจ
  • การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องมีคาแรคเตอร์
  • การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องทำให้จดจำได้

 

ลที่มา : นายอินทร์


23