ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน 


484

 

มท.ออกหนังสือด่วน สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน ติดต่อราชการ ขอทุกหน่วยบริการเคร่งครัด

 

วันที่ 13 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค.นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

โดยหนังสือระบุ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

 

กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thaiand 4.0. และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน

 

 จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 


 


484