กทม. หนุนเกษตรกรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี


62

กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ เรส-คิว ฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเกษตร โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. นางอณุสรา ชื่นสรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายขจิต กล่าวว่า กทม.มีนโยบายพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะเขตชั้นนอก 26 เขต ซึ่งการจัดงานสัมมนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในวันนี้ จะเป็นการสนองตอบต่อนโยบายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ในกรุงเทพฯ มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 140,000 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 12,000 ครัวเรือน ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 230,000 บาทต่อครัวเรือน ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในภาคการเกษตรจะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรสู่การเกษตรยุคใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีมาตรฐานปลอดภัย ขณะที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาได้ด้วย


62