ศาลอาญาอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา"


197

 

ศาลอาญาอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ระหว่างสอบ ถึง 12 ม.ค. 65  กำหนดเงื่อนไขติดกำไล EM ห้ามออกจากเคหสถานตลอดเวลา เว้นไป มหาลัย รพ. ศาล ห้ามทำกิจกรรมกระทบสถาบันฯ ตั้งอาจารย์กำกับดูเเลให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทนาย เผยวันนี้ยังปล่อยตัวไม่ได้ ยังติดหมายขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้อีก เตรียมยื่นคำร้องพรุ่งนี้ - พร้อมยื่นขอประกันตัว "เพนกวิน"  


วันนี้(30พ.ย.) ศาลอาญามีคำสั่งที่ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง เเกนนำกลุ่มราษฎร จำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 (คดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.63)


โดยทนายได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณา อ้างว่าจำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษา มีความจำเป็นจะต้องสอบ เพื่อสำเร็จการศึกษาและจำเลยที่ 5 ยืนยันว่า จะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นอีก 


ศาลเรียกไต่สวนแล้ว ผู้ร้องนำสืบว่าจำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 มีกำหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-16 ธ.ค. 2564 จำเลยที่ 5 ลงทะเบียนเรียนและต้องสอบใน 4 วิชา ทั้งนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา อธิบายว่าในบางวิชาที่มีการรายงานแทนการสอบอาจมีการขยายระยะเวลาหลังกำหนดการสอบข้อเขียนไปอีกบ้าง แต่ในที่สุดแล้วต้องไม่เกินวันที่ 12 ม.ค.65 ซึ่งเป็นวันส่งคะแนนของบรรดาอาจารย์ผู้สอนต่อทางคณะ นอกจากนี้ ในภาคเรียนที่ 2 ของปี 4 จำเลยที่ 5 จะต้องทำการวิจัยส่วนบุคคล เพื่อจบการศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนาม 1 ภาคเรียน อีกทั้งการสอบของนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา จะต้องมีการเก็บข้อมูลและทำรายงานด้วยมิใช่การนั่งสอบข้อเขียน แต่เพียงอย่างเดียว จำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ศาลได้กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยที่ 5 จะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ยินดีอยู่ในเคหสถานโดย จำกัด เวลาหรือตลอดเวลา ในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ยินดีอยู่ในเคหสถานโดยจำกัดเวลา หรือตลอดเวลาตามที่ศาลสั่ง เว้นแต่การไปเล่าเรียนศึกษา ทั้งจำเลยที่ 5 มีบิดามารดา และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมจะกำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 อยู่ในเงื่อนไขที่คาดกำหนด


ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลนี้มีคำสั่งให้ยกเลิกการปล่อยชั่วคราวและยังขังจำเลยที่ 5ไว้เนื่องจากเกรงว่าจำเลยที่ 5 จะก่อเหตุร้ายประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1(3 ) อย่างไรก็ดี การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจของรัฐเพื่อ จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งศาลจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการก่อเหตุร้ายกับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาโดยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 


ดังนั้น การที่จำเลยที่ 5 มีภาระในเรื่องการเรียนที่จะต้องเสียหายจากการคุมขัง จึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับการพิจารณาเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่จำเลยที่ 5 อาจก่อขึ้นอีกนั้นอาจ จำกัด ควบคุมได้โดยการที่จำเลยที่ 5 ยินยอม และตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และด้วยการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา และมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 อย่างจำกัด โดยให้มีผลเฉพาะตั้งแต่วันนี้-12 ม.ค.65 กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 ทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยที่ 5 เข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียน และสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่นหรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล ห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักรโดยให้ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา เป็นผู้กํากับดูแลให้จําเลยที่ 5 ปฏิบัติตามคําสั่ง ศาลให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หากผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 90,000บาท โดยไม่เรียกหลักประกัน


นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า วันนี้ ยังไม่สามารถปล่อยตัว น.ส.ปนัสยา  ออกมาได้เพราะติดหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยในวันพรุ่งนี้ ตนจะไปยื่นเรื่องขอประกัน


ในส่วนของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำที่เป็นนักศึกษาและถูกคุมขังอยู่ ทางทีมทนายกำลังเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบ เพื่อยื่นให้ศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวออกมาเช่นกัน

 


197