กกต.ตั้ง "แสวง บุญมี" รักษาการเลขาธิการ กกต. 


102

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกกต. ได้ลงนามในคำสั่งกกต. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการกกต. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. เนื่องจาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกมีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 โดยระบุว่า เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานกกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 54 และมาตรา 75 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ข้อ 13 และข้อ 99 ของระเบียบกกต. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2564 ข้อ 10 และข้อ 11 ของระเบียบกกต. ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นายแสวงบุญมี รองเลขาธิการกกต. เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการกกต. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้ในการประชุม กกต. สัปดาห์หน้าสำนักงานฯจะมีการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องของการสรรหาเลขาธิการกกต. คนใหม่ซึ่งตามระเบียบกกต. แล้วจะต้องเป็นการเปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสัญญาจ้าง 5 ปี อย่างไรก็ตามในขณะนี้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกกต. ว่างลงถึง 4 ตำแหน่งโดยเป็นตำแหน่งเลขาธิการกกต 1 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการกกต 3 ตำแหน่ง เนื่องจากคนเดิมเกษียณอายุราชการซึ่งตำแหน่งรองเลขาธิการกกตจะมีการเปิดรับสมัครแล้วที่ 7 ธ.ค.14 ธ.ค.


102