CPF จับมือ องค์กรพันธมิตร ขับเคลื่อนงานศูนย์ FLEC หนุนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล


1K

 

CPF จับมือ องค์กรพันธมิตร ขับเคลื่อนงานศูนย์ FLEC หนุนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

จังหวัดสงขลา วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2565) นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568)  พร้อมกันนี้  ตัวแทนองค์กรพันธมิตรร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายสมเจตน์ ศรีกนก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสาวนาตยา  เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC ร่วมให้การต้อนรับและพานำชมศูนย์ฯ  ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 


  
ขณะเดียวกัน นายวุฒิชัย ร่วมกับตัวแทนจากธุรกิจสัตว์น้ำ สนับสนุนหน้ากากอนามัยซีพี เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลาที่ปฏิบัติงานอยู่ด่านหน้า 

 

 

นางสาวนาตยา กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ FLEC ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน แรงงานมีศูนย์รวมในการขอคำปรึกษาในการทำงาน สุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ขณะที่ บุตรหลานของแรงงานยังได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้รับความรู้และฝึกทักษะที่เหมาะสมของเด็ก เป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็กควบคู่กัน ขณะเดียวกัน แรงงานประมงและครอบครัวมีสุขภาวะดีขึ้น ได้เข้าถึงยารักษาโรคพื้นฐาน และมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ศูนย์ FLEC ได้มีส่วนช่วยให้แรงงานและครอบครัวได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งการดูแลสุขภาพและเข้าถึงวัคซีน ขณะที่ การส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ช่วยให้แรงงานมีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงวิกฤติ ที่สำคัญ แรงงานยังตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม สนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


   
นายชาญชัย ได้กล่าวขอบคุณ ซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญกับแรงงานในภาคประมงจังหวัดสงขลา เป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทย โดยผนึกพลังร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในห่วงโซ่ประมง ผ่านการจัดตั้งศูนย์ FLEC ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการช่วยเหลือและให้โอกาสต่างๆ แก่แรงงานประมง ครอบครัว และลูกหลานของแรงงาน  สำหรับการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการปัญหาขยะในทะเลต่อไป

 

 

ศูนย์ FLEC ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2559 โดย บูรณาการความชำนาญของ 5 องค์กร ได้แก่  1). องค์การสะพานปลา  2).กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3).สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 4).ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ 5). ซีพีเอฟ และในการดำเนินการ ศูนย์ FLEC ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2564-2568) เพื่อเดินหน้าการป้องกันการค้ามนุษย์ ควบคู่กับส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล  โดยขยายความร่วมมือกับ 2 องค์กร ได้แก่  บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือ GEPP สตาร์ทอัพไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลการบริหารจัดการขยะ และ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ซึ่งจะมาช่วยจัดการปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่ง โดยสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการข้อมูลการจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร และนำเทคโนโลยีมาต่อยอดการเพิ่มมูลค่าขยะ ควบคู่กับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมยุติปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในประเทศที่ยั่งยืน

 

 


1K