“กกต.” มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายบนเส้นทางประชาธิปไตย  

 
การพัฒนา “บุคลากร” นับเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในงานด้านการประชาสัมพันธ์อันเเป็นกลไกลสำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมาย  


 
จากจุดเริ่มต้นของการจัดฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ตลอดทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือภาคีสื่อมวลชนระดับจังหวัด ซึ่งได้กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 (ภาคใต้) รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) และรุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขณะนี้ได้จัดอบรมไปแล้วจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (ภาคใต้) และรุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) และจัดอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 จำนวน 20 จังหวัด รวม 42 คน ณ โรงแรมบลูโฮเต็ล นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 


  
 ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นายวีรยุทธ์ น้อยพรหม จากกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความร่วมมือกับเครือข่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง “ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่สัมฤทธิ์ผล ของหน่วยงานภาคเอกชน” โดย นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง, ประธานบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดี.อินเตอร์ลอว์ จำกัด เรื่อง “ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่สัมฤทธิ์ผล ของหน่วยงานภาครัฐ โดย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง “ประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายของสื่อมวลชนกับหน่วยงานของรัฐ” โดย นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporter เรื่อง “ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ตลอดทั้งภารกิจการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์บนความร่วมมือจากเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / แนวทางการทำงานระหว่างเครือข่ายและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / และ ข้อเสนอ การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่าง สนง.กกต.จว. และ สนง.กกต. ส่วนกลาง โดย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปต่อยอดเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายที่จะนำไปสู่การประสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเครือข่ายต่อไป

 


488