มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นสานภารกิจ “ขจัดความยากจน” ยกระดับคุณภาพชีวิต


503

 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นสานภารกิจ “ขจัดความยากจน” ยกระดับคุณภาพชีวิต หนุนชุมชนพึ่งตนเอง 

 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขับเคลื่อนโครงการมุ่งแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้เป้าหมาย สร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี และชุมชนสิ่งแวดล้อมดี” ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนชุมชนพึ่งตนเอง เสริมความแข็งแกร่งพลังชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  ตลอดระยะเวลา 33 ปี ของการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ มุ่งมั่นสานต่อภารกิจ สร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี และชุมชนสิ่งแวดล้อมดี”  โดยภารกิจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง  คือ ร่วมขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน จากการที่มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  อาทิ  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่อยู่โดยรอบ ‘ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ รวม  7 แห่ง โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ จ.สงขลา ตามดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และโครงการพัฒนาการตลาดร้านค้าชุมชนและ E Commerce เป็นต้น

 

 

ผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นดำเนินโครงการต่างๆ คือ ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การลดรายจ่าย และส่งเสริมการออม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา สะท้อนได้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วมากกว่า 5,000 ราย  สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริมอาชีพและโครงการด้านสังคมประมาณ 1,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจัดการอาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดความรู้และขยายผลต่อเนื่อง เกิดเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ กลุ่มออมทรัพย์ เกษตรกรได้เรียนรู้การมีวินัยในการออมเงินและรู้จักวางแผนการออม รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  ในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน   

 

“ปณิธานการทำงานของมูลนิธิฯ มีเป้าหมายตอบแทนคุณแผ่นดิน สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เรามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น ดูแลชุมชนและเกษตรกรให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ ด้านรายได้ พึ่งตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสนับสนุนเป้าหมาย SDGs” นายจอมกิตติ กล่าว        

 

 

นายจอมกิตติ  ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมอาชีพและโครงการด้านพัฒนาสังคมที่มูลนิธิฯดำเนินการ   ส่งผลเชิงบวกทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. กาญจนบุรี  เน้นส่งเสริมเกษตรกรพึ่งตนเอง ด้วยการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ระบบ EVAP ให้เกษตรกร รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่  โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนและมอบองค์ความรู้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร และลูกหลาน  เกษตรกรขยายผลปลูกพืชผักเพื่อจำหน่ายในพื้นที่และส่งตลาดในจังหวัดใกล้เคียง ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านสร้างอาชีพในชุมชน  สมาชิกของครอบครัวได้เรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีบ้าน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 


 

 


นอกจากนี้ ในส่วนโครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่ อาทิ ปลูกตาลโตนด ทำนาข้าวอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรผสมผสานแปรรูปผลผลิตการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ 7 แห่ง มีเป้าหมายพัฒนาระบบการทำงานของสหกรณ์ พัฒนาผู้นำสหกรณ์  ส่งเสริมอาชีพสมาชิก สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของผู้นำและสมาชิกฯ  สนับสนุนและพัฒนาเยาวชนที่เป็นลูกหลานชาวสหกรณ์ โดยมีมูลนิธิฯ สนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่องด้านอาชีพ  ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ขยายผลได้  อาทิ  คัดเลือกเกษตรกรชั้นเยี่ยมเข้าร่วมโครงการและพัฒนาเป็นผู้นำอาชีพต้นแบบ คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้สมาชิก และโครงการการตลาดร้านค้าชุมชน / E Commerce มูลนิธิฯ ผนึกกำลังกับหน่วยธุรกิจของเครือซีพี ร่วมพัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชน  และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  เติมองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการร้าน การใช้เทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

 

 


503