ซีพีเอฟ  ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


612

 

ซีพีเอฟ  ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หนุน "ดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG   
 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เข้าร่วม "โครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค  (DIPROM Startup Connect) ปี 3"  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green economy)  เดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ       


 
นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ ร่วมแถลงข่าวโครงการ ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน และพันธมิตรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมทดสอบการใช้งานจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ  สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมผลักดันการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Economy  เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  

 


   
นายพีรพงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯได้คัดเลือก และทำงานร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ เพื่อค้นหาโซลูชั่นร่วมกันในการตอบโจทย์ทางด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร (Energy Efficiency) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  การผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)  เป็นต้น โดยมีทีมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environmental, Renewable and Alternative Energy Engineering) ของซีพีเอฟ กำหนดโจทย์ให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในด้าน BCG (Bio-Circular-Green economy) และทีม Digital Transformation and Innovation ร่วมพิจารณาคัดเลือกสตาร์ทอัพที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ     


"โครงการดีพร้อม  สตาร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นการสร้างโอกาสเติบโตให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ได้นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง BCG  ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตามโจทย์ที่ซีพีเอฟกำหนด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ  และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก " นายพีรพงศ์ กล่าว  

   
  


ซีพีเอฟ  กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายสู่ความยั่งยืน  CPF 2030 Sustainability in Action  ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นเลิศ  จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   โดยบริษัทฯกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง  25 % ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558  ลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง  30 % ต่อหน่วยการผลิต  เป็นต้น


   
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัด โครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ต่อเนื่องจนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้รับการคัดเลือก จำนวน 17 บริษัท  นำเสนอโมเดลสำหรับองค์กรธุุรกิจ โดยนอกจากซีพีเอฟแล้ว ยังมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) บริษัท อินโนบิก  (เอเซีย) จำกัด และบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 

 


612