โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย :

ภารกิจ 7 ประการ ในการเดินทางไปเยือนชุมชนอุตสาหกรรม STEAM-อวกาศ ของสหรัฐ ฯ

Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program:

7 Missions to the American STEAM-Space Community

 

 

31 มีนาคม 2565 กรุงเทพ ฯ – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA), ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าวของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ถึงเป้าหมาย 7 ประการของคณะทำงานในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย รุ่นที่ 3 ในการเดินทางไปเยือน ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา, มหาวิทยาลัยแอละแบมาแห่งเมืองฮันส์วิลล์, NASA ศูนย์การบินอวกาศนายพล Marshall, และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์ในความร่วมมือระหว่าง NASA และ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) โครงการ SERVIR ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565

 

March 31, 2022 Bangkok – Geo-Informatics and Space Technology Agency (Public Organization) or GISTDA, U.S. Space & Rocket Center (USSRC) and Zignature Marketing and Technology Co., Ltd. (ZMT) held a joint Press Conference in the Press Conference Room of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation covering the 7 Missions of the Thai Delegation of the Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program (DTAS) and upcoming STEAM-Space visit to the U.S. Space & Rocket Center and NASA Visitor Center, the University of Alabama in Huntsville, NASA Marshall Space Flight Center, and the Science Coordination Office of the joint NASA and US Agency for International Development (USAID) SERVIR program from April 21 to May 1, 2022.    


คณะทำงานของโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย รุ่นที่ 3 ที่จะเดินทางไปยังเมืองฮันส์วิลล์ ของรัฐแอละแบมา ซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA และ เป็นเมืองที่อุตสาหกรรมหลักคือ การผลิตจรวดทุกประเภท ประกอบไปด้วย นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัย อุตสาหกรรม การบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย 4 คน ได้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ จิรภัทร คำนิล, นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี, นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง และ นายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล อาจารย์สอนด้านฟิสิกส์ จากสถาบันออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ และ อาจารย์สรณภพ เทวปฏิคม ด.ญ. พรปวีณ์ ม้วนหรีด ตัวแทนเยาวชน Artemis Generation (ประเทศไทย); ศิลปิน BNK48 ที่มีพื้นฐานและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ 2 คน ได้แก่ นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล และ นางสาวกวิสรา สิงห์ปลอด  

 

The Delegation of the DTAS that will be in Huntsville in Alabama – the birthplace of NASA and major contributor to the aerospace industry– is composed of Krit Kunplin, Representative of the U.S. Space & Rocket Center in Thailand; Prof. Dr. Soemsak Yooyen, Dean of the International Academy of Aviation Industry of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang; 4students of the DTAS: Jiraphat Khumnin, Thirawat Boonsang, Chanisa Prompattanapakdee and Kanpisit Limsupaputtikun; 2 Physics tutors of the On Demand Education: Patarapol Pisanpanumas and Saranapob Thavapatikom; Pornbavee Muanreed, Representative of the Artemis Generation (Thailand); and 2 
BNK48 Musical Artists that have strong scientific backgrounds: Cherprang Areekul and Khawisara Singplod.

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า บทบาทของอวกาศในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ในศตวรรษนี้ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกได้สนใจการใช้ประโยชน์คุณค่าจากอวกาศ ขยายเขตแดนธุรกิจอวกาศมากยิ่งขึ้น ความเคลื่อนไหวของทุกภาคส่วน ล้วนเป็นประจักษ์หลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เขตแดนอวกาศเป็นโอกาสของมวลมนุษยชาติ ที่กำลังขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว อวกาศไม่ใช่แค่การประยุกต์ใช้งานเพียงการนำทางด้วยดาวเทียมนำทางหรือ GNSS การพยากรณ์อากาศ การติดตาม PM2.5 หรือการทำ smart agriculture แต่รวมไปถึง การสร้าง ออกแบบ ผลิตดาวเทียม ผลักดัน พรบ.กิจการอวกาศ การสำรวจ วิจัยทดลองในอวกาศ การสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องการกำลังคนแรงงานที่มีความสามารถ เพื่อจะเข้าสู่ธุรกิจอวกาศและจะนำไปสู่ตลาดอาชีพใหม่ และ โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญ    อีกโครงการหนึ่งที่มีเป้าหมายสำหรับเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถสร้างอาชีพใหม่ในอนาคตด้านอวกาศ ตลอดจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศแบบก้าวกระโดดและจะส่งผลให้อวกาศไม่ได้ไกลอย่างที่คิด แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตลอดจนการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจสานต่อความฝันให้คนรุ่นใหม่ขยายวงกว้างเข้ามาโลดแล่นในวงการอุตสาหกรรมอวกาศมากยิ่งขึ้น

 

Prof. Dr. Sirirurg Songsivilai, M.D., Permanent Secretary of the Minister Higher Education, Science, Research and Innovation, said the roles of space in the 21st Century have dramatically changed from the previous. Both public and private entities from around the world try to expand the utilization of space in the areas of space business. The current movement is clear that the space frontier is the opportunity of humanity. This frontier is expanding at an exponential rate and it is not only about satellite navigation system or GNSS, weather forecast, PM2.5 update or smart agriculture, but it is also about the design and building of the satellite, Space Business Act, exploration, R&D, satellite related equipment or other related activities. All of these 

 


activities require skills that are capable to access space businesses and generating new jobs. This Project is, thus, very important in preparing the Thai people to be readied for the new careers on space and propelling the utilization of science and technology in making a leap to the development of space technology and innovation. Space will, thus, become a not faraway business, but a part of life that will encourage more participation from the new generations.  

 

 

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “อวกาศเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป” กิจการอวกาศมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย ที่ผ่านมา    อัตราการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ของกิจการอวกาศเพื่อรองรับภาคธุรกิจภายในประเทศที่มีการขยายตัวและเกิดธุรกิจภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือกับนานาชาติในวงกว้าง เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ ทั้งเรื่องการสนับสนุน Supply Chain ของอุตสาหกรรมอวกาศ การสร้างความได้เปรียบและการพัฒนากำลังคนบุคลากรด้านอวกาศ 

 

Pakorn Apaphant, Ph.D., Executive Director of GISTDA, said space is no longer a faraway topic. It has so many interesting issues. Worldwide, space business and industry are growing continuously. This is the right time to create a new supply value chain of space activities to help propelling the growth and expansion of the private space business and international cooperation. The challenges of Thailand’s space industry can be met by creating national competitiveness, supporting the supply chain of the space industry and human capital development in the areas relating to space. 

 

 

GISTDA  มีฐานะเป็นองค์กรด้านกิจการอวกาศของประเทศเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ Space Industry โดย GISTDA  มีความพร้อมทุกมิติแบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานกิจการอวกาศของประเทศ อาทิเช่น Lab ด้านการออกแบบ ผลิตและทดสอบวัสดุด้านการบินและอวกาศ ที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล สถานที่ใช้ประกอบและทดสอบดาวเทียมเล็กของประเทศซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านอวกาศในอนาคตได้  ตลอดจนโครงการ THOES-2 ที่จะหลอมรวมเป็นเครื่องมือสร้างและยกระดับเพิ่มขีดสามารถการพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อสร้างอาชีพต่อไป

 

GISTDA is Thailand’s space agency that has the major roles of driving the development of space technology and encouraging the construction of the space industry. We have a world-class complete system and infrastructure to help propel the space industry in Thailand from the Lab for design, production and testing of aviation and space materials. In addition, we also have the infrastructure for the assembly and testing of the small satellites that is ready to be the base of the future growth of Thailand’s space industry. Moreover, our THOES-2 Project will be the melting pot that gathers all important equipment to help increase our human capability for new careers. 

 

 

ขณะที่ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมย์ของ FPT ที่ให้คุณค่าต่อการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์


เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมส่งเสริมให้นักเรียนทุนทั้ง 4 พร้อมคณะได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ในโอกาสพิเศษที่จะได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยตรงจากองค์กรระดับโลก โดย FPT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วม Space Camp และการทัศนศึกษาที่ศูนย์อวกาศ NASA ในครั้งนี้จะจุดประกายแรงบันดาลใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างประโยชน์ ให้กับผู้รับทุนในด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต”

 

Meanwhile, Mr. Thanapol Sirithanachai, CEO of Frasers Property (Thailand) Public Company Limited, said with the spirit of FPT that values learning and experience to build a sustainable society, our company is proud to be a part of sending the 4 scholarship students and the delegation of the Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program to gain a new experience on science and technology from world’s leading organizations. We strongly wish the participation at the Space Camp and visiting NASA will help inspire and increase capability to the scholarship students and their future careers. 

 

ด้าน รศ. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อสมท มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อสมท ในการส่งเสริมสังคมฐานความรู้ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของคน และสังคมอย่างยั่งยืนการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอวกาศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา, สภาวะโลกร้อน, ระบบส่งสัญญาณคลื่นความถี่ และการใช้ดาวเทียมสื่อสารในการตรวจสภาพภูมิอากาศ ล้วนมาจากการค้นพบในอวกาศทั้งสิ้น อสมท จึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ ให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงของนักบินอวกาศและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกในอนาคต

 

Regarding this Mission, Dr. Kasemsarn Chotchakornpant, General Director of the MCOT Public Company Limited, said the MCOT is proud to be a part of the DTAS, which is in accordance with the vision and mission of our organization that we want to support a construction of a knowledge-based society to develop human capabilities and sustainable societies. Space is no longer a faraway business. From meteorological, communication satellites and space broadband to solar eclipse phenomenon and climate changes – all of these happen or can be detected in the frontier beyond earth. As a result, we are so proud to support and help to equip the Thai youths with STEAM skills. Learning from experiences and from a real process of training the astronauts will enable our youths to be able to prepare themselves for the changes and challenges of the future world. 

 

 

ส่วน บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้ง กล่าวว่า การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้ว  และยังเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ที่บอกถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ คือทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ ดั้งนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ช่วยจุดประกายในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความพร้อมสำหรับประเทศไทย ซึ่งทางเครือบริษัท learn corporation และออนดีมานด์เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะที่เป็นเครือบริษัท ที่เน้นด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ จึงยินดีเป็นอย่างมากที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับ

 

As for On Demand Education, Mr. Suthee Assawiwimon, a co-founder, said space technology is no longer a faraway topic. It is also one of the five areas of prosperity and security, namely terrestrial, ocean, atmospheric, cyber and space. This project is, thus, helping to ignite the development of the future generation for Thailand. Since our group of companies, the Learning Corporation and the On Demand Education, is focusing on education for the development of the country, we therefore are very happy to support and contribute to the success of this Program. 

 

สำหรับ ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นเวทีให้น้อง ๆ เยาวชนได้เข้าถึงเพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านอวกาศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) ที่เปิดสอนที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศขั้นสูงต่อไป

 

In the meantime, Associate Prof. Dr. Soemsak Yooyen, Dean of the International Academy of Aviation Industry (IAAI) of the King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, said the Discover Thailand’s Astronauts Program is one of the platforms for the youths to become leaders in the space industry. At the IAAI, we also have several activities as a part of the Aerospace Engineering Academy that aims to support the research and development of      hi-tech space innovation. 

 


ด้าน ดร. พีรนันท์ โตวชิรภรณ์ ผู้อำนวยการ NASA SERVIR-Mekong ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้โอกาสเยาวชนไทยได้เข้าถึงและเรียนรู้กับนาซา ทาง Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ SERVIR-Mekong จะยังทำงานกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและนาซาต่อไป และจะขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้ใช้ข้อมูลจากนาซาหรือกระทั่งร่วมงานกับนาซาในอนาคต

 

For Dr. Peeranan Towashiraporn, Chief of Party for SERVIR-Mekong, said this project provides opportunities for the Thai youths to be able to access and learn about NASA. The Asian Disaster Preparedness Center or ADPC and SERVIR-Mekong will continue to work with the USAID and NASA to be one of the channels in which the Thai youths and scientists can      access information from NASA. 

 

ในส่วนของผู้ริเริ่ม ก่อตั้งและบริหารโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย หรือ Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program (DTAS) นั้น นายกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ ชี้แจงว่า เป้าหมายหลัก 7 ประการในการเดินทางไปครั้งนี้คือ การแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจาก NASA, U.S. Space & Rocket Center, University of Alabama in Huntsville และ องค์กรหรือบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของสหรัฐอเมริกาในการศึกษาด้าน 


1. STEAM-Space, 2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรชั้นนำ โดยเฉพาะด้าน deep tech, 3. การร่วมจัดนิทรรศการ ด้านวิทยาการและธุรกิจอวกาศ, 4. การสำรวจอวกาศร่วมกัน, 5. การวิจัยและพัฒนา STEAM-Space, 6. ธุรกิจการค้าในสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง และ 7. โครงการสีเขียวผ่านนโยบายจากอวกาศสู่ชาวบ้าน หรือ From Space To Villagers ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในประเทศร่วมกับมิตรประเทศ ให้คนไทยพร้อมต่อยุคเศรษฐกิจอวกาศใหม่ที่ไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะสามารถหนีพ้นไปได้


As for the founder and management of the DTAS, Mr. Krit Kunplin, Representative of the U.S. Space & Rocket in Thailand, said this journey is to find ways and means to increase more collaboration and cooperation from American STEAM-Space organizations from NASA, U.S. Space & Rocket Center, the University of Alabama in Huntsville to American high-tech      companies; and there are 7 missions involved: 1. STEAM-Space, 2. Exchange of human capital, especially in deep tech, 3. Exhibition on innovation and space business, 4. Space exploration, 5. R&D of the STEAM-Space, 6. Trading of the hi-tech equipment and 7. Green project inspired from SERVIR’s space to village approach. All of these efforts to work with our friends across the globe are put forwards preparing Thai people for the inescapable future – the age of the New Space Economy.      

 

 

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยก่อตั้งขึ้นด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฯ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ทุนในการดำเนินการของรุ่นที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ZMT) เป็นผู้บริหารโครงการ ฯ 

 

The Discover Thailand’s Astronauts Scholarship (DTAS) Program was founded in 2015 with establishment funding from the U.S. Department of State through the U.S. Embassy in Thailand. The capital for Generation 3 has been funded by the Thai public and private cooperation from Frasers Property (Thailand) Public Company Limited, MCOT Public Company Limited, On Demand Education Company Limited and GISTDA. The Program is managed by Zignature Marketing and Technology Company Limited (ZMT).
 


517