CPF รับ 18 โล่รางวัล Zero Accident สถานประกอบกิจการปลอดอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2565 แก่สถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่องในงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34” โดยมี นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลททินัม แก่สถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดขึ้นไป  ซึ่งมี ฟาร์มและโรงงาน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว จ.ชุมพร และ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน จ.สงขลา เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณระดับแพลททินัม และมีฟาร์มและโรงงาน ของซีพีเอฟอีก 16 แห่งได้รับพิจารณารับโล่และประกาศเกียรติคุณในปีนี้ด้วย

 

 

นายจารุบุตร เกิดอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ จำนวน 18 แห่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ สสปท. ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 ตอกย้ำการเป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานและยึดมั่นตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว และ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน เป็นสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดขึ้นไปเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน สำหรับ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจ.อาร์ 2-3 จ.ตราด และโรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน จากการเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 3,000,000- 9,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

 

 

สถานประกอบกิจการ 4 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลระดับทองแดง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า DC บางนา กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร จ.สงขลา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น และโรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา ในฐานะสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000- 2,999,999 ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการอีก 10 แห่งได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น เป็นหน่วยงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา มีชั่วโมงการทำงานต่ำกว่า 1 ล้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด 

 

 

ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ฟาร์มและโรงงานทุกแห่งจึงมีการกำหนดแผนงานและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นไป ตามนโยบายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานของซีพีเอฟ  (CPF SHE&En Policy) โดยมีกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสูงสุด


272