CEO ซีพีเอฟ  เยี่ยมชมความสำเร็จโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน " ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร 


        
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานในองค์กร  รวมพลังร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม    

 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และครอบครัว พร้อมด้วยพนักงาน  ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ที่ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร  ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน ต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน  และยังเป็นเส้นทางที่ชมรมท่องเที่ยวจิตอาสาของซีพีเอฟ จะนำพนักงานในองค์กรมาทำกิจกรรมดีๆ  เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม   

 


   
สำหรับกิจกรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้  มีทั้งการล่องเรือสู่ปากอ่าวท่าฉลอม ชมทัศนียภาพป่าชายเลนที่ซีพีเอฟร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และชุมชน อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2   เป็นผืนป่าชายเลนที่ซีพีเอฟและชุมชน ร่วมกันหาวิธีการปลูกป่า และทำแนวป้องกันคลื่นลม ป้องกันขยะทะเลที่เข้ามาทับถมต้นกล้า จนปัจจุบันผืนป่าที่นี่เขียวเป็นแนวยาวด้วยต้นแสมขาว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เติบโตได้ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่ ช่วยเพิ่มพูนพื้นดินและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง   

 

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อชมกิจกรรมฐานต่างๆ อาทิ  โครงการกับดักขยะทะเล  ซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับ ชุมชน ต.บางหญ้าแพรก  หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ลดการทิ้งขยะ เก็บ ดักขยะ ในคลองสาธารณะของตำบลบางหญ้าแพรก ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบริเวณปากอ่าวและทะเลอ่าวไทยตอนบน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเล  พร้อมทั้งชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ  ถ่านไบโอชาร์ เกลือสมุทรสู่เกลือสปา และร่วมกันเพาะกล้าไม้โกงกาง เพื่อนำไปปลูกต่อไป       

 


        
นายประสิทธิ์  กล่าวภายหลังการร่วมกิจกรรมล่องเรือชมป่าชายเลน  และเยี่ยมชมสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนว่า  วันนี้มาติดตามเรื่องของการปลูกป่าชายเลน   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการปกป้องชายฝั่งทะเล  บริษัทฯร่วมดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน มาตั้งแต่ปี 2557 โดยในระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561) ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 2,400 ไร่ และในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านี้ มีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,700 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และตราด  


         
"กิจกรรมวันนี้ มาติดตามดูโครงการที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งซีพีเอฟเข้ามาช่วยดูแล หาแนวทางฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นปราชญ์และมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไปได้ 100 ไร่ และมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก  260 ไร่ เราคิดว่าแนวทางที่ทำเป็นแนวทางที่ดี มีหลายที่ที่มาดูงานและนำไปขยายผล นอกจากนี้ ยังช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนดีขึ้น อาทิ กิจกรรมโครงการกับดักขยะทะเล ที่ซีพีเอฟร่วมกับชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม ป้องกันขยะที่จะไหลออกสู่ทะเลและนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เป็นการปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชน ไปถึงคนรุ่นใหม่ เยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ" นายประสิทธิ์กล่าว  
   

นายประสิทธิ์  ยังได้เชิญชวนพนักงาน ซึ่งซีพีเอฟเป็นบริษัทที่มีจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว  นำพลังที่หลากหลายของพวกเรา มาช่วยกันเสริมพลังกับชุมชน เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยจะมีการจัดทริปให้กับพนักงานทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพื้นที่สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

 

 


299